Статут Зеленої екологічної партії України “Райдуга”

Статут Зеленої екологічної партії України “Райдуга”

Зареєстрований
Міністерством юстиції України
20 березня 2001 року
Свідоцтво № 1594

Прийнятий
Установчим З`їздом Екологічної партії
України “Захист”
6 лютого 2001 року в м. Києві

Погоджено із змінами та доповненнями

12 грудня 2003 року

Із  змінами та доповненнями
ІІІ-го позачергового З`їзду
Екологічної партії України
                “Захист”
11 жовтня 2003 року
Протокол № 4

1.   ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зелена екологічна партія України “Райдуга”, скорочено ЗЕПУ “Райдуга” (надалі партія), є політичною партією – зареєстрованим згідно з законом добровільним об`єднанням громадян – прихильників екологічно – “зеленої” програми суспільно­го розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
1.2. Діяльність партії поширюється на територію всієї України.
1.3. Партія діє на засадах колективності керівництва, дотримання внутрішньопартійної демократії, взаємоповаги її членів, гласності та відповідно до Конституції України, Закону України “Про політичні партії в Україні”, а також інших законів України та згідно із Статутом та Програмою партії.
1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм повним найменуванням, штамп, бланки із своїм найменуванням та власну символіку (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз), зразки яких затверджуються Політичною радою (надалі Політрадою) партії. Символіка реєструється у встановленому законом порядку; має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем та відповідачем у судах.
1.5. Партія відповідає за своїми зобов`язаннями належним їй майном, на яке, за законодавством України, може бути накладено стягнення.
1.6. Держава не відповідає за зобов`язання партії, а партія не відповідає за зобов`язаннями держави.

1.7. Партія є неприбутковою організацією.
1.8.  Місцезнаходження партії: м. Київ, проспект Перемоги, 15.

2. МЕТА ,  ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ПАРТІЇ

2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння виведенню України з екологічної катастрофи, розбудові України як суверенної, незалежної, демократичної, правової та екологічно-чистої держави. 
2.2.  Завданнями партії є:
1) участь у виробленні державної та соціальної політики, формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування через своїх представників на підставі волевиявлення виборців.

2) сприяння розбудові в Україні суспільства громадянської солідарності; консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей;
3) сприяння забезпеченню соціальної справедливості, створенню розгорнутої дієвої програми соціального захисту прав та інтересів трудящих, малозабезпечених та незахищених верств населення;
4) сприяння забезпеченню високого рівня добробуту громадян України, забезпечення економічного росту за рахунок збільшення продуктивності праці та спрямування політики на збереження здоров`я та збільшення тривалості життя людей;
5) сприяння підвищенню міжнародного авторитету України шляхом сприяння реалізації екологічних проектів та програм, відстоювання внутрішньої та зовнішньої політики, гідної Європейської держави, співробітництва з іншими екологічними, природоохоронними, “зеленими” політичними партіями, рухами, фізичними особами, громадськими, державними і недержавними, міжурядовими організаціями України, Європи та світу;
6) сприяння захисту екологічних прав громадян України.
2.3.  Партія у порядку, встановленому чинним законодавством    має право:
1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України “Про політичні партії в Україні” та іншими законами України;
2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
 4) підтримувати міжнародні зв`язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства України;
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об`єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
6) публічно викладати і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
  7) брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
8) розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі;
9) співпрацювати з політичними партіями, громадськими організаціями та природоохоронними формуваннями, які керуються принципами, що не суперечать ідейним засадам партії та чинному законодавству України, з державними вітчизняними правозахисними структурами.

3.  ЧЛЕНСТВО  В  ПАРТІЇ

3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму та Статут партії.
3.2. Членство в партії несумісне:
1) з перебуванням в інших політичних партіях;
2) з пропагандою війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
3) з посяганням на права, свободи та здоров`я людини;
4) з діями, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави.
3.3. Відповідно до ст. 6 Закону України „Про політичні партії в Україні” членами партії не можуть бути:
1) судді;
2) працівники прокуратури;
3) працівники органів внутрішніх справ;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці.
3.4. Членство в партії є фіксованим. Прийом у партію здійснюється індивідуально за рішенням загальних зборів первинного осередку, ради (президії) місцевої чи територіальної організації, у виняткових випадках – Політради та З`їзду партії, на підставі подання особистої заяви громадянина України про бажання стати членом партії до первинного осередку, ради (президії) місцевої чи територіальної організації, Політради, або, у винятковому випадку – до З`їзду партії.
3.5. Рішення про прийом у партію приймається простою більшістю голосів присутніх членів партії і є остаточним.
3.6. Членство в партії є індивідуальним і засвідчується партійним квитком встановленого зразка.
3.7. Член партії може мати значок із зображенням затвердженої партійної символіки.
3.8. Облік членів партії ведуть первинні осередки, ради (президії) місцевих та територіальних організацій, Політрада. Облікові картки зберігаються у радах (президії) місцевих та територіальних організацій, Політраді.
3.9. Член партії може бути виключений з неї не підставі:
1) неодноразового порушення Статуту партії;
2) дій, які суперечать рішенням З`їзду та Програмі партії;
3) поведінки, що дискредитує партію;
4) недотримання вимог ст. 6 Закону України „Про політичні партії в Україні”.
3.10. Дії, перераховані у п. 3.9. є підставою для припинення членства в партії і засвідчуються рішеннями первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної організації, Політради.
3.11. Рішення про виключення приймається загальними зборами первинного осередку, засіданнями президії (ради) місцевої чи територіальної партійної організації та затверджується Політрадою партії.
3.12. Для виключення з лав партії членів Політради, Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії рішення первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної партійної організації повинно бути підтверджено рішенням Політради, яке приймається більшістю членів Політради, які присутні при розгляді даного питання.
3.13. Голова партії може бути виключений з лав партії лише за рішенням З`їзду партії, у випадку, коли буде доведено, що його діяльність має протиправний характер, суперечить Статуту та Програмі партії, заподіює шкоди партії.
3.14. Член партії, не згодний з рішенням про припинення його членства в партії, має право звернутися до партійного органу вищого рівня, який повинен розглянути апеляцію і підтвердити або відмінити рішення партійного органу про виключення його з рядів партії.
3.15. Членство в партії може бути на певний період зупинено на підставі:
1) одноразового порушення Статуту партії;
2) окремих дій, які суперечать рішенням З`їзду та Програмі партії;
3) поведінки, що дискредитує партію;
4) на час перебування члена партії на посаді судді, працівника прокуратури, працівника органів внутрішніх справ, співробітника Служби безпеки України, військовослужбовця.
3.16. Дії, перераховані у п. 3.15. або особиста заява члена партії про зупинення його членства в партії є підставою для зупинення на певний період членства в партії і засвідчується рішеннями первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної організації, Політради.
3.17. Рішення про зупинення членства в партії приймається загальними зборами первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної партійної організації та затверджується Політрадою.
3.18. Для зупинення членства в партії членів Політради, Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії рішення первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної партійної організації повинно бути підтверджено рішенням Політради, яке приймається більшістю членів Політради, які присутні при розгляді даного питання.
3.19. Зупинення членства в партії Голови партії відбувається лише за рішенням З`їзду партії, у випадку, коли буде доведено, що його діяльність має протиправний характер, суперечить Статуту та Програмі партії, заподіює шкоди партії. 
3.20. Член партії має право вільного виходу з лав партії. Для цього член партії подає до первинного осередку, президії (ради) місцевої чи територіальної партійної організації або до керівного органу партії, що прийняв його до партії, письмову заяву про вихід.
3.21. Член партії, який письмово заявив про вихід з партії та не змінив свого рішення впродовж 7-ми діб з моменту подання заяви, вважається після цього таким, що вибув з неї. Партійна організація, в якій він перебував на обліку, своїм рішенням підтверджує факт його виходу з лав партії. Облікова картка вилучається і знищується.
3.22. Членство в партії припиняється при анулюванні реєстраційного свідоцтва партії або забороні в судовому порядку діяльності партії.

4.  ПРАВА  ТА  ОБОВ`ЯЗКИ  ЧЛЕНІВ  ПАРТІЇ

4.1. Член партії має право:
1) обирати та бути обраним до керівних, виконавчих та контрольних органів партії;
2) брати учать у роботі первинного осередку, місцевої чи територіальної партійної організації;
3) звертатися із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань до керівних, виконавчих та контрольних органів партії;
4) звертатись за сприянням до партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
5) відкрито висловлювати свою думку на етапі обговорення питання до прийняття рішення з цього питання;
6) отримувати від місцевих чи територіальних партійних організацій, керівних органів партії інформацію з питань партійного життя;
7) вносити пропозиції до місцевих чи територіальних партійних організацій, керівних органів партії щодо вироблення і реалізації політики партії з різних питань життєдіяльності українського суспільства;
8) пропонувати зміни та доповнення до Програми та Статуту партії;
9) зупинити членство в партії на певний період шляхом подання особистої заяви до партійної організації, у якій перебуває на обліку;
10) під час обговорення особистої (персональної) справи бути присутнім і мати можливість давати роз`яснення власної позиції;
11) вийти з лав партії шляхом подання особистої заяви до первинного осередку, президії місцевої чи територіальної партійної організації, Політради партії;
12) підтримувати стосунки та брати участь у роботі інших громадських організацій, рухів, принципи і діяльність котрих не суперечать Конституції України, Статуту та Програмі партії, чинному законодавству України;
13) носити значок та мати символіку партії;
14) обіймати лише 2 посади в партії.
4.2. Член партії зобов`язаний:
1) виконувати вимоги Статуту та Програми партії;
2) пропагувати ідеї та завдання партії;
3) брати участь у діяльності первинного осередку або місцевої чи територіальної партійної організації, до якої він належить;
4) виконувати рішення та доручення керівних органів первинного осередку, місцевої чи територіальної партійної організації;
5) сприяти перемозі кандидатів від партії на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
6) боротися за чистоту лав партії, не допускати її дискредитації;
7) особистим прикладом сприяти зростанню авторитету партії, поповненню її лав новими членами;
8) перебувати на обліку в первинному осередку або в місцевій чи територіальній партійній організації, Політраді партії;
9) сплачувати членські внески;
10) брати участь у заходах, які проводить партія на виконання своїх статутних завдань;
11) виконувати рішення та доручення З`їзду, Голови та Політради партії;
12) виконувати доручення зборів (конференції), голови та ради (президії) місцевої чи територіальної партійної організації, первинного осередку партії, де він стоїть на обліку.

5.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  УСТРІЙ  ПАРТІЇ

5.1. Організаційну структуру партії складають:
1) первинні осередки;
2) сільські, селищні, районні, міські, районні у містах (далі місцеві партійні організації);
3) обласні організації, республіканська в Автономній Республіці Крим, міські організації в містах Києві та Севастополі (далі територіальні партійні організації);
4) керівні органи партії;
5) виконавчі та контрольні органи партії.
5.2. Основою партії є первинні осередки, які створюються не менш як з 3-х членів партії за місцем їх проживання і реєструються в установленому законодавством порядку без надання статусу юридичної особи.
5.3. Повноваження первинних осередків підтверджуються рішенням керівного статутного органу місцевої партійної організації, яка є для них вищою.
5.4. Первинні осередки підпорядковуються керівному органу місцевої партійної організації, яка є для них вищою. Первинні осередки входять до складу відповідних місцевих партійних організацій.
5.5. У своїй діяльності первинні осередки керуються Статутом та Програмою партії.
5.6. Якщо дії первинного осередку суперечать Програмі та Статуту партії, то керівний орган місцевої партійної організації, який є для неї вищим, має право припинити його діяльність лише за рішенням Політради або Голови партії.
5.7. Протягом місяця після припинення діяльності первинного осередку президія місцевої організації, якій підпорядковується первинний осередок, проводить перереєстрацію членів партії, про що повідомляє Політраду партії.
 5.8. Первинні осередки:
1) співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями;
2) беруть участь у громадсько-суспільному житті місцевості;
3) проводять роботу по виконанню рішень, ухвалених керівними органами партії з реалізації цілей і завдань партії, стосовно чого звітують перед цими органами;
4) залучають нових членів партії, ведуть облік членів партії;
5) пропагують та розповсюджують ідеї партії серед населення;
6) вивчають екологічну, економічну, соціальну, релігійну, духовну, культурну та політичну обстановку в регіоні;
7) беруть участь у політичному житті своїх міст, районів, селищ і сіл, у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування, висуваючи своїх кандидатів або підтримуючи кандидатів, ухвалених місцевими, територіальними організаціями, Політрадою або З`їздом партії;
8) допомагають громадянам в реалізації їхніх інтересів за місцем проживання;
9) займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України, та яка не суперечить Статуту та Програмі партії.
5.9. Вищим керівним органом первинного осередку партії є загальні збори, які скликаються головою осередку або, за наявності ради – радою, у разі необхідності, не рідше одного разу на 6 місяців.
5.10. Загальні збори повноважні вирішувати усі питання діяльності первинного осередку, якщо на них присутня більшість членів даного осередку. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів.
5.11.  Загальні збори первинного осередку:
1) обирають на 2 роки та звільняють голову первинного осередку, його заступників та секретаря первинного осередку партії;
2) визначають кількісний склад, обирають на 2 роки та звільняють членів ради, якщо членів партії нараховується більше 20 чоловік;
3) вирішують усі питання діяльності первинного осередку;
4) розглядають рішення, ухвалені місцевою чи територіальною організаціями, Політрадою чи З`їздом партії; визначають виконавців рішень;
5) обирають делегатів на збори (конференції) місцевих партійних організацій;
6) приймають рішення про прийом, вихід та зупинення членства в партії;
7) рішення про виключення із членів партії приймають лише за рішенням Політради або Голови партії;
8) затверджують план роботи первинного осередку партії;
9) висувають кандидатів на вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування, або розглядають питання щодо підтримки кандидатів, підтриманих місцевою чи територіальною організаціями, Політрадою чи З`їздом партії;
10) обговорюють звіт ради, дають оцінку роботі ради та голови організації;
11) мають право відміняти рішення, прийняті на засіданні ради або головою первинного осередку;
12) приймають рішення шляхом відкритого чи таємного голосування простою більшістю голосів;
13) визначають кількісний склад ради.
5.12.  Голова первинного осередку:
1) здійснює загальне керівництво первинним осередком;
2) складає план роботи первинного осередку;
3) організовує виконання рішень загальних зборів первинного осередку, рішень партійних організацій, які є для нього вищими;
4) веде партійну документацію;
5) звітує на загальних зборах про свою діяльність;
6) скликає за необхідності засідання ради і головує на ньому;
7) скликає чергові та позачергові загальні збори та головує на них;
8) має право підпису всіх документів первинного осередку;
9) видає накази, розпорядження, рішення у межах своїх статутних повноважень;
10) без доручення представляє первинний осередок у межах своєї статутної компетенції в зовнішніх стосунках;
11) входить до складу ради.
5.13. Заступники голови та секретар виконують доручення голови первинного осередку партії.
5.14. При наявності в первинному осередку більше 20 чоловік загальними зборами осередку обирається рада первинного осередку, яка скликається головою осередку за необхідності. Кількісний склад ради члени первинного осередку визначають на зборах. До складу ради за посадою входять: голова, заступники, секретар.
5.15.  Рада первинного осередку:
1) здійснює керівництво первинним осередком партії в період між зборами;
2) приймає рішення про прийом, вихід та зупинення членства в партії;
3) рішення про виключення із членів партії приймає лише за рішенням Політради або Голови партії;
4) скликає загальні збори;
5) має право відмінити рішення голови осередку;
6) ухвалює рішення, що стосуються діяльності первинного осередку партії.
5. 16. Місцеві партійні організації:
1) організовують виконання Програми партії, рішень її керівних органів та своїх власних;
2) беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій нижчого рівня, що входять до їх складу;
3) виробляють стратегію і тактику розв`язання актуальних проблем відповідної території, втілюють їх у життя;
4) співпрацюють з громадськими, профспілковими, релігійними, політичними та іншими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;
5) в порядку, визначеному законодавством, здійснюють на відповідній території функції та повноваження партії щодо участі у виборах Президента, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
6) висувають своїх кандидатів на виборах до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7) засновують відповідно до діючого законодавства засоби масової інформації;
8) проводять політичне навчання членів партії;
9) визначають використання своїх коштів та майна;
10) займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України, та яка не суперечить Статуту та Програмі партії.
5.17. Керівними органами місцевої партійної організації з кількістю членів до 100 чоловік є збори та рада, а більше 100 чоловік – конференція та президія.
5.18. Збори або конференція проводяться 1 раз на 5 років.
5.19. Збори або конференція місцевої партійної організації скликаються відповідними радою або президією, головою організації.
5.20. Збори є правочинними, якщо в їх роботі беруть участь не менше ½ членів організації.
5.21. Конференція є правочинною, якщо:
1) на неї обрано делегатів від більшості членів партії і не менше ½ партійних організацій, що входять до її складу;
2) у роботі конференції бере участь більше половини обраних делегатів.
5.22. Рішення зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів присутніх. Процедура голосування визначається зборами (конференцією).
5.23. Збори (конференція) місцевої партійної організації:
1) обирають на 5 років та звільняють голову місцевої партійної організації;
2) визначають кількісний склад, обирають на 5 років та звільняють членів ради (президії) місцевої партійної організації;
3) визначають кількісний склад, обирають на 5 років та звільняють членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;
4) відповідно до встановлених норм представництва конференції місцевих партійних організацій обирають делегатів на конференцію партійних організацій, що є для них вищими;
5) приймають рішення про прийом, вихід та зупинення членства в партії;
6) рішення про виключення із членів партії приймають лише за рішенням Політради або Голови партії;
7) висувають кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування, кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів, або підтримують кандидатів, висунутих територіальною партійною організацією, Політрадою або З`їздом партії;
8) обговорюють звіт ради (президії) та дають оцінку їх роботи;
9) заслуховують звіт контрольно-ревізійної комісії;
10) реалізують право власності на майно та кошти організації;
11) приймають рішення, які стосуються діяльності місцевої партійної організації;
12) вирішують інші питання щодо досягнення програмних та статутних завдань партії.
5.24. В період між зборами (конференціями) керівництво місцевою партійною організацією здійснює рада (президія) місцевої партійної організації.
5.25. До членів ради (президії) за посадою входить голова, його заступники, секретар та члени ради (президії).
5.26. Чисельний склад ради (президії) визначається зборами (конференцією).
5.27. Засідання ради (президії) за необхідності скликаються головою місцевої партійної організації один раз на 3 місяці.
5.28. Засідання ради (президії) є правочинним, якщо на ньому присутні більше ½ членів ради (президії) та голова ради (президії), у разі відсутності голови – уповноважена ним особа.

5.29. Рада (президія) місцевої партійної організації:
1) зі свого складу обирає за поданням голови місцевої партійної організації та звільняє заступників голови та секретаря;
2) здійснює керівництво відповідною місцевою партійною організацією, несе відповідальність за її діяльність, розробляє плани роботи;
3) затверджує кошторис витрат організації, розпоряджається коштами та майном організації в межах своїх повноважень;
4) скликає збори або конференцію, визначає норму представництва на (збори) конференцію, формує порядок денний зборів або конференції;
5) приймає рішення про заснування в установленому порядку засобів масової інформації, створення тимчасових консультативно-дорадчих органів, визначає їх склад та основні завдання;
6) приймає рішення про створення статутно підпорядкованих місцевій організацій партії осередків та організацій партії та координує їх діяльність;
7) проводить навчання партійного активу;
8) звітує перед членами місцевої партійної організації про свою діяльність;
9) веде облік членів партії;
10) висуває представників партії до складу виборчих комісій по виборах Президента України, депутатів всіх рівнів, сільських, селищних та міських голів;
11) затверджує кандидатів у депутати до рад всіх рівнів та забезпечує їх підтримку на виборах;
12) періодично інформує про діяльність місцевої партійної організації організацію вищого рівня;
13) вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації щодо досягнення програмних та статутних завдань партії.

5.30. Голова місцевої партійної організації:
1) здійснює загальне керівництво місцевою партійною організацією;
2) організовує і спрямовує роботу ради (президії) місцевої партійної організації, скликає її засідання і головує на ньому;
3) скликає чергові та позачергові збори (конференцію) і головує на них (ній);
4) організовує виконання рішень зборів (конференції) місцевої партійної організації, рішень партійних органів, які є для нього вищими;
5) відкриває рахунки в банківських установах, зберігає печатку та штампи і несе за них відповідальність, здійснює оперативне управління майном та коштами місцевої партійної організації;
6) у межах своєї статутної компетенції підписує документи, в тому числі і фінансові;
7) без доручення представляє місцеву партійну організацію у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, громадських, політичних та інших організаціях;
8) відповідно до своїх статутних повноважень робить заяви від імені місцевої партійної організації;
9) звітує на зборах (конференції) про свою діяльність;
10) звітує про діяльність місцевої партійної організації перед вищим органом;
11) здійснює іншу діяльність у межах своїх статутних повноважень;
12) визнається, затверджується та може бути звільнений з посади за рішенням Політради або Голови партії.
5.31. Контрольним органом місцевої партійної організації є контрольно-ревізійна комісія.
5.32. Голову контрольно-ревізійної комісії обирають на своєму засіданні зі свого складу члени контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації терміном на 5 років. Членів контрольно-ревізійної комісії місцевої організації партії звільняють відповідні збори (конференція), а її голову – відповідна контрольно-ревізійна комісія.
5.33. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації:
1) здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та Програми партії первинними осередками та партійними організаціями, що входять до складу місцевої партійної організації;
2) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності місцевої партійної організації, її керівних органів;
3) розглядає пропозиції, суперечки та заяви членів партії;
4) підзвітна контрольно-ревізійній комісії вищої партійної організації та Контрольно-Ревізійній Комісії партії.
5.34. Секретар та заступники голови місцевої партійної організації виконують доручення голови місцевої партійної організації.
5.35. Місцеві партійні організації входять до складу відповідних територіальних партійних організацій (обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, а також міських партійних організацій в містах Києві та Севастополі).
5.36. Територіальні партійні організації:
1) організовують виконання Програми партії, рішень її керівних органів та своїх власних;
2) координують роботу відповідних партійних організацій нижчого рівня, що входять до їх складу;
3) виробляють стратегію і тактику розв`язання актуальних проблем відповідної території, втілюють їх у життя;
4) співпрацюють з громадськими, профспілковими, політичними та іншими організаціями (якщо їх діяльність не суперечить Статуту та Програмі партії),  місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;
5) в порядку, визначеному законодавством України, здійснюють на відповідній території функції та повноваження партії по участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
6) засновують відповідно до законодавства засоби масової інформації;
7) визначають шляхи використання своїх коштів та майна;
8) проводять політичне навчання членів партії;
9) займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України та діяльністю, що не суперечить Статуту та Програмі партії.
5.37. Керівними органами територіальної партійної організації є конференція та президія.
5.38. Конференція проводиться один раз на 5 років.
5.39. Конференція територіальної партійної організації скликається її президією, Політрадою або Головою партії. Позачергову конференцію територіальної партійної організації можуть скликати Голова партії, Політрада та голова територіальної партійної організації.
5.40. Конференція є правочинною:
1) якщо не неї обрано делегатів від більшості членів територіальної партійної організації і не менше ½ місцевих партійних організацій, що входять до її складу;
2) якщо в роботі конференції бере участь більше ½ обраних делегатів.
5.41. Конференція територіальної партійної організації:
1) обирає на 5 років та звільняє голову територіальної партійної організації ;
2) визначає кількісний склад, обирає на 5 років та звільняє членів президії територіальної партійної організації;
3) затверджує кількісний склад, обирає на 5 років та звільняє членів контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації;
4) обирає делегатів на З`їзд партії відповідно до встановлених Політрадою або Головою партії норм представництва;
5) затверджує кошторис територіальної партійної організації, розпоряджається коштами та майном організації в межах своїх повноважень;
6) висуває кандидатів у депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, визначає претендентів на кандидатів у народні депутати України або підтримує зазначених кандидатів та претендентів, висунутих та затверджених Політрадою або З`їздом партії;
7) висуває представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій з проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
8) обговорює звіт президії та дає оцінку її роботі;
9) заслуховує звіт ревізійної комісії;
10) заслуховує звіт голови територіальної партійної організації.
5.42. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх. Процедура голосування визначається конференцією.
5.43. В період між конференціями керівництво територіальною партійною організацією здійснює президія територіальної партійної організації.
5.44. До членів президії територіальної партійної організації за посадою входять: голова, його заступники, члени президії та секретар.
5.45. Чисельний склад президії визначається конференцією.
5.46. Засідання президії скликається за необхідності не рідше, ніж один раз на 6 місяців.
5.47. Засідання президії є правочинним, якщо на ньому присутні більше ½ складу президії, голова президії або, у разі відсутності голови – уповноважена ним особа.
5.48. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх, у спосіб, визначений президією.
5.49. Президія територіальної партійної організації:
1) зі свого складу обирає та звільняє заступників голови та секретаря територіальної партійної організації;
2) здійснює керівництво територіальною партійною організацією, несе відповідальність за її діяльність;
3) розпоряджається коштами та майном територіальної партійної організації;
4) координує роботу місцевих партійних організацій;
5) скликає конференцію територіальної партійної організації, визначає норми представництва на конференцію, формує порядок денний конференції;
6) визначає претендентів у кандидати від партії на вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, народних депутатів України (або підтримує зазначених претендентів у кандидати, висунутих та затверджених Політрадою або З`їздом партії);
7) визначає представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та забезпечує їх підтримку на виборах;
8) періодично інформує керівні органи партії про діяльність територіальної партійної організації;
9) приймає рішення про заснування в установленому порядку засобів масової інформації, створення тимчасових консультативно-дорадчих органів, визначає їх склад та основні завдання;
10) проводить навчання партійного активу;
11) звітує перед членами територіальної партійної організації про свою діяльність;
12) веде облік членів партії;
13) приймає рішення про створення статутно підпорядкованих територіальній партійній організації – організацій партії та координує їхню діяльність;
14) вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації щодо досягнення програмних завдань партії.
5.50. Голова територіальної партійної організації:
1) здійснює загальне керівництво територіальною партійною організацією та персонально відповідає за стан справ у ній;
2) визнається, затверджується та звільняється із займаної посади Політрадою або Головою партії;
3) організовує і спрямовує роботу президії територіальної партійної організації;
4) координує роботу членів президії та є членом президії;
5) скликає засідання президії;
6) головує на конференціях та засіданнях президії територіальної партійної організації;
7) організовує виконання рішень конференції територіальної партійної організації, рішень партійних органів, які є для нього вищими;
8) відкриває рахунки в банківських установах;
9) підписує документи, в тому числі фінансові;
10) зберігає печатку та штампи і несе за них відповідальність;
11) здійснює оперативне управління майном та коштами територіальної партійної організації;
12) представляє територіальну партійну організацію у державних органах, органах місцевого самоврядування, в громадських та політичних організаціях;
13) у межах своїх повноважень виступає від імені партії із заявами, зверненнями;
14) несе відповідальність за організацію виборчої кампанії в регіоні, за організацію підтримки кандидатів в депутати всіх рівнів, які висуваються чи підтримуються партією;
15) здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень;
16) звітує на конференції про свою діяльність.
5.51. У разі відсутності його обов`язки виконує уповноважена ним особа, про що він повідомляє Політраду або Голову партії.
5.52. Заступники голови та секретар виконують доручення голови територіальної партійної організації.

5.53.  Контрольним органом територіальної партійної організації є контрольно-ревізійна комісія.
5.54. Голову контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації обирають на своєму засіданні зі свого складу члени контрольно-ревізійної комісії територіальної організації партії терміном на 5 років. Членів контрольно-ревізійної комісії територіальної організації партії звільняє відповідна конференція, а її голову  –  відповідно члени контрольно-ревізійної комісії територіальної організації партії.
5.55. Контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації:
1) здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та Програми партії територіальною партійною організацією та партійними організаціями, що входять до її складу;
2) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності територіальної партійної організації та партійних організацій, що входять до її складу, їх керівних органів;
3) розглядає пропозиції, суперечки та заяви членів партії;
4) підзвітна Контрольно-Ревізійній Комісії партії.
5.56. Місцеві та  територіальні партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи після реєстрації у встановленому законом порядку.
5.57. Рішення про створення і  визнання місцевої та територіальної партійної організації та відповідно визнання їх голів, набуття партійними організаціями статусу юридичної особи та рішення про реєстрацію у відповідних установах приймає Політрада або Голова партії.
5.58. Місцеві та територіальні партійні організації у разі набуття ними статусу юридичної особи можуть мати самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штамп, бланки з символікою партії та назвою своєї організації, володіють відокремленим майном і несуть самостійну відповідальність за своїми зобов`язаннями.
5.59. Голови, заступники голів, секретарі, члени президій (рад) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії можуть бути звільнені з посади за рішенням Політради або Голови партії.
 5.60. Місцеві та територіальні партійні організації діють на підставі Статуту, Програми партії та чинного законодавства України.
5.61. Про зміни в статутних органах партії місцеві та територіальні партійні організації, первинні осередки партії повинні повідомити реєструючий орган у встановлений законом термін та Політраду або Голову партії.
5.62. Рішення про реорганізацію, ліквідацію (розпуск) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії приймає Політрада або Голова партії. Саморозпуск (самоліквідацію), самореорганізацію місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії заборонено.
5.63. При анулюванні свідоцтва партії або при забороні діяльності партії в судовому порядку, місцеві та територіальні партійні організації, первинні осередки партії припиняють свою діяльність.

6.  КЕРІВНІ ОРГАНИ  ПАРТІЇ

6.1. Керівними органами партії є З`їзд, Політрада. Керівною особою партії є її Голова.
6.2. З`їзд, Політрада як керівні органи партії можуть утворювати інші органи, необхідні для виконання статутних завдань партії, які не суперечать Статуту.
6.3. Вищим керівним органом партії є З`їзд, який скликається за розпорядженням Голови партії або виконуючого обов`язки Голови, за дорученням Голови партії, не рідше, ніж один раз на 10 років.
6.4. Делегати З`їзду обираються на конференціях (зборах) територіальних організацій відповідно до норм представництва, встановлених Політрадою або розпорядженням Голови партії.
6.5. Анулювання реєстраційного свідоцтва партії або заборона діяльності партії тягне за собою розпуск керівних органів партії.
6.6. З`їзд:
1) приймає рішення про утворення партії та вирішує питання її організаційного устрою;
2) визначає політику партії, стратегію і тактику її діяльності; приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального, економічного та суспільного життя України;
3) приймає Програму партії та інші програмні документі партії, вносить зміни та доповнення до них;
4) приймає Статут партії, вносить до нього зміни та доповнення;
5) обирає та звільняє Голову партії та членів Політради (не більше 15 осіб, разом із Головою партії, але обов`язково непарну кількість);
6) визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії партії, обирає та звільняє її членів;
7) доручає Політраді обирати зі свого складу 2-х Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії, членів Політради;
8) доручає Політраді та Голові партії своїми рішеннями виводити з Політради членів Політради, звільняти Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії ;
9) доручає Політраді, у виняткових випадках,  проводити довибори членів Політради, де рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Політради;
10) заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної комісії та Голови партії;
11) приймає постанови;
12) розглядає апеляції на рішення Політради, місцевих та територіальних організацій, Контрольно-ревізійної комісії партії, контрольно-ревізійних комісій місцевих і територіальних партійних організацій;
13) у винятковому випадку, виключає з партії її членів за дії, несумісні зі Статутом або Програмою партії та тих, дії яких не відповідають чинному законодавству України;
14) реалізовує право власності на майно та кошти партії;
15) приймає рішення про реорганізацію партії, зміну назви партії;
16) приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) партії. У разі ухвали такого рішення, визначає чисельність ліквідаційної комісії та обирає її членів та голову;
17) одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії ухвалює рішення про використання майна, придбаного за кошти партії, та коштів партії. Вони можуть бути використані на статутні або на благодійні цілі;
18) у порядку, визначеному законодавством України, приймає рішення про участь партії у складі виборчих блоків, виборах Президента України, народних депутатів України;
19) у разі прийняття рішення про вхід партії до виборчого блоку партій, відповідно до чинного законодавства України обирає склад делегатів на міжпартійний з`їзд для висування кандидатів у народні депутати України;
20) приймає рішення про висування кандидата у Президенти України, кандидатів у народні депутати України та в інші державні органи влади та органи місцевого самоврядування;
21) у разі, якщо прийнято рішення про участь партії у виборах до Верховної Ради України самостійно,  З`їзд своїм рішенням затверджує партійні списки;
22) створює у разі необхідності тимчасові органи для вирішення конкретних статутних питань.
6.7. З`їзд, як вищий керівний орган партії, може взяти до розгляду будь-яке питання партійного життя і прийняти рішення по ньому.
6.8. З`їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутня більшість делегатів, обраних від територіальних партійних організацій.
6.9. Рішення на З`їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З`їзді. Окрім рішення про ліквідацію (саморозпуск) партії, за яке повинні проголосувати 2/3 делегатів, присутніх на З`їзді.
6.10. Обраними вважаються кандидатури, котрі набрали більше половини голосів делегатів, зареєстрованих на З`їзді.
6.11. Рішення З`їзду приймаються шляхом відкритого чи таємного голосування, або у будь-який інший спосіб, визначений делегатами З`їзду. З кожного окремого питання спосіб голосування може бути різним.
6.12. Членами Політради партії, Головою та членами Контрольно-ревізійної комісії партії можуть бути обрані відсутні на З`їзді члени партії за наявності їхньої письмової згоди щодо обрання.
6.13. Позачерговий З`їзд може бути скликаний за розпорядженням Голови партії або виконуючого обов`язки Голови за дорученням Голови партії.
6.14. В період між З`їздами керівним органом партії є Політрада, члени якої обираються З`їздом партії на 10 років. До членів Політради за посадою входять: Голова партії, 2 Перших заступники партії, Заступники Голови партії, Секретар та члени Політради. Разом кількість членів Політради не перевищує 15 осіб (але є обов`язково непарною).
6.15. Політрада:
1) обирає зі свого складу 2-х Перших заступників та заступників Голови партії за рекомендацією Голови партії;
2) обирає зі свого складу за рекомендацією Голови партії Секретаря партії;
3) звільняє з посади Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії;
4) виводить з Політради членів Політради;
5) у виняткових випадках проводить довибори членів Політради;
6) затверджує бюджет партії;
7) спрямовує роботу партійних організацій,  постійних або тимчасово утворених органів партії між З`їздами;
8) виробляє партійну тактику;
9) розробляє передвиборчі документи партії; організовує процес участі партії у виборах на всіх рівнях державної влади та органів місцевого самоврядування;
10) затверджує порядок прийому в члени партії, зупинення членства та виходу з партії, виключення із партії, партійного обліку; розмір членських внесків;
11) у виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени партії, виключення з партії за дії, несумісні із Статутом, Програмою партії та чинним законодавством України;
12) встановлює та регламентує порядок використання майна та коштів партії, оприлюднює цей звіт перед кожним черговим З`їздом партії;
13) затверджує інструкції та інші документи нормативного характеру, що стосуються діяльності партії;
14) організовує виконання рішень З`їзду партії;
15) визначає тактику партії в період між З`їздами;
16) затверджує квоти представництва на З`їзд;
17) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів партії, призначення та звільнення їх керівників;
18) організовує наукове забезпечення діяльності партії;
19) готує до відповідних органів державної влади пропозиції щодо подальшого вдосконалення природоохоронного законодавства;
20) готує пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, які є обов`язковими для розгляду відповідними органами в установленому порядку;
21) готує інші рішення, направлені на виконання статутної мети та завдань партії;
22) організовує добір, підготовку і перепідготовку кадрів партії;
23) приймає рішення про створення та визнання місцевих та територіаль­них партійних організацій та їх голів; приймає рішення щодо набуття ними статусу юридичної особи та про їх реєстрацію у відповідних установах;
24) може приймати рішення про звільнення голів, заступників голів, секретарів, членів президій (рад) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії;
25) у виняткових випадках може відміняти рішення голови, президії (ради), зборів (конференції) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії;
26) може приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію (розпуск) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії;
27) приймає інші рішення, які стосуються діяльності партії та виконання  нею своїх статутних завдань;
28) здійснює контроль за роботою Секретаріату партії;
29) розробляє та затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійного квитка, значка та символіки партії; розробляє та затверджує Положення про символіку та Контрольно-Ревізійну Комісію партії;
30) цілеспрямовано розпоряджається коштами та майном партії, визначає доцільність тих чи інших фінансових операцій партії;
31) приймає рішення щодо участі партії в акціях, мітингах, ходах, зборах, демонстраціях та, у винятковому випадку, у пікетах, голодуваннях, акціях протесту тощо;
 32) своїм рішенням має право скликати чергові та позачергові конференції (збори) місцевих та територіальних організацій партії, збори первинних осередків партії.
6.16. Засідання Політради скликаються Головою партії у разі необхідності, приблизно один раз на 6 місяців, і вважаються правочинними, якщо на них присутня більшість складу Політради і Голова партії.
6.17. Відсутній з поважних причин член Політради може передати свій голос в усній або письмовій формі Голові або будь-якому члену Політради, про що повідомляє заздалегідь Голову партії. Цей голос враховується під час голосування.
6.18. Рішення Політради приймаються простою більшістю у спосіб, обраний більшістю голосів присутніх.
6.19. Рішення Політради можуть прийматися як безпосередньо на її засіданнях, так і через опитування складу Політради по телефону.
6.20. Голова партії:
1) здійснює керівництво діяльністю партії;
2) очолює Політраду партії та є членом Політради партії;
3) спрямовує роботу Політради та Секретаріату партії;
4) без доручення діє від імені партії;
5) без доручення  представляє партію в усіх органах державної влади України, у зовнішніх стосунках, за кордоном;
6) без доручення представляє партію в інших політичних, громадських, державних установах, засобах масової інформації та інших організаціях та установах;
7) без доручення партії робить як усні, так і письмові заяви від імені партії;
8) без доручення партії укладає від імені партії договори та інші угоди, які не суперечать Статуту та законодавству України;
9) має право підпису документів від імені партії, у тому числі й фінансових;
10) підписує рішення Політради;
11) скликає черговий  З`їзд  та чергове засідання Політради партії; дає доручення організувати підготовку та проведення Політради та З`їздів партії і головує на них;
12) скликає позачерговий З`їзд та позачергове засідання Політради, дає доручення організувати підготовку та проведення Політради та З`їздів партії і головує на них;
13) може скликати чергові та позачергові збори (конференції), засідання президій (рад) місцевих та територіальних партійних організацій, збори первинних осередків партії;
14) у виняткових випадках може відміняти рішення голови, президії (ради), зборів (конференції) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії;
15) може звільняти з посади голів, заступників голів, секретарів, членів президій (рад) місцевих та територіальних організацій партії, первинних осередків партії;
16) може приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію (розпуск) місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії;
17) видає довіреності;
18) у межах статутних повноважень видає накази, розпорядження, укази та інші документи; 
19) затверджує штатний розклад Секретаріату, робочих та консультативно-дорадчих органів партії, положення про їхні структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників, приймає та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату партії та радників партії на професійній основі;
20) призначає радників Голови партії на громадських засадах;
21) призначає особу, яка буде відати поточними фінансовими справами партії, здійснювати відповідні фінансові операції та відповідати за збереження майна партії;
22) може звільняти з посади Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії, звільняти та виводити з Політради членів Політради;
23) може встановлювати квоту представництва на З`їзд та позачерговий З`їзд партії.
24)  визначає напрями роботи Перших заступників та заступників Голови партії, Секретаря партії та членів Політради;
6.21. Голова обирається на 10 років З`їздом партії.
6.22. Голова партії у період між З`їздами, засіданнями Політради здійснює керівництво поточною діяльністю партії.
6.23. Повноваження Голови партії припиняються достроково у разі виходу його із членів партії або подачі ним заяви про увільнення його від виконання обов`язків за власним бажанням.
6.24. В інших випадках Голова партії може бути достроково увільнений від виконання своїх обов`язків, виключений з лав партії або зупинити своє членство в партії лише за рішенням З`їзду партії, у випадку, коли буде доведено, що його діяльність має протиправний характер, суперечить Статуту,  Програмі партії, заподіює шкоди партії.

6.25. Перші заступники Голови партії:
1) є членами  Політради партії;
2) призначаються Політрадою партії за рекомендацією Голови партії;
3) виконують доручення Голови та Політради партії;
4) можуть виконувати обов`язки Голови партії та мати право підпису тільки за дорученням Голови партії;
5) звільняються із посади Перших заступників Голови та виводяться із членів Політради за рішенням Політради або Голови партії;
6) підзвітні Голові партії.
6.26.  Заступники Голови партії:
1) є членами Політради партії;
2) призначаються Політрадою партії за рекомендацією Голови партії;
3) ведуть роботу по напрямках, визначених Головою партії;
4) звільняються із займаних посад заступників Голови партії та виводяться із членів Політради партії за рішенням Політради або Голови партії;
5) підзвітні Голові партії.
6.27. Члени Політради:
1) обираються З`їздом партії;
2) підзвітні Голові партії;
3) виконують доручення Голови та Політради партії;
4) виводяться із членів Політради за рішенням Політради або Голови партії.

7.   ВИКОНАВЧІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

7.1. Виконавчим органом партії є Секретаріат, який очолює секретар партії. Штатний розклад працівників Секретаріату затверджує Голова партії. Штатні працівники Секретаріату утримуються за кошти партії.
7.2. Секретар партії обирається Політрадою партії за рекомендацією Голови партії, звільняється Головою партії, виключається із членів партії Політрадою або Головою партії.
7.3. Діяльність Секретаря партії підзвітна Голові партії.
7.4. Секретар за посадою входить до Політради і є членом Політради.
7.5. Секретар партії:
1) готує всі необхідні документи;
2) забезпечує практичне виконання рішень З`їзду партії та Політради;
3) готує проекти документів для обговорення на Політраді;
4) готує засідання Політради;
5) організовує зазначені в Статуті заходи, акції, зібрання, мітинги, у винятковому випадку, пікети, акції протесту тощо;
6) відкриває рахунки партії в установах банків; зберігає архів партії, печатку, бланки, штампи, символіку партії, оригінали Статуту, Програми партії, Положень, усю необхідну для статутної діяльності партії документацію в оригіналі.
7) організовує  поточну діяльність партії;
8) веде діловодство партії;
9) здійснює керівництво Секретаріатом та підбір апарату його працівників;
10) здійснює зв`язок Політради з низовими організаціями партії; налагоджує зв`язок із засобами масової інформації, з іншими громадськими організаціями, відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
11) тільки за дорученням Голови партії підписує фінансові та інші документи партії;
12) виконує інші доручення Голови партії.

7.6. Контрольним органом партії є Контрольно-Ревізійна Комісія (КРК), члени якої обираються З`їздом партії строком на 10 років. Члени КРК обирають Голову контрольно-ревізійної комісії партії.
7.7. Чисельність КРК визначається З`їздом партії.
7.8. Контрольно-Ревізійна Комісія діє на підставі затвердженого Політрадою партії Положення про КРК.
7.9. Від займаних посад членів КРК звільняє З`їзд, а Голову КРК – контрольно-ревізійна комісія.
7.10. Контрольно-Ревізійна Комісія:
1) підзвітна З`їзду;
2) контролює виконання Статуту та Програми партії;
3) контролює порядок використання грошових коштів та іншого майна партії;
4) розглядає і формулює рекомендації стосовно вирішення конфліктних ситуацій в партійних організаціях;
5) залучає за необхідності інших осіб до виконання своїх функцій;
6) здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності партії;
7) результати перевірок виносить на розгляд засідань Політради та З`їзду;
8) має право перевіряти діяльність контрольно-ревізійних комісій місцевих та територіальних партійних організацій, первинних осередків партії, діяльність керівних органів місцевих та територіальних організацій партії, первинних осередків партії;
10) має право роз`яснювати положення Статуту та Програми партії;
11) розглядає заяви, скарги та апеляції членів партії, первинних осередків, місцевих та територіальних партійних організацій, статутних органів партії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Політради або до Голови партії.

7.11. Голова та члени КРК можуть брати участь у засіданнях Політради партії, інших органів партії з правом дорадчого голосу.

7.12. Засідання КРК вважають правочинними, якщо на них присутня більшість членів КРК. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

8.  КОШТИ  ТА  МАЙНО  ПАРТІЇ,
ОБЛІК,  ЗВІТНІСТЬ

8.1. Партія є неприбутковою організацією.
8.2. Кошти партії формуються за рахунок:
– членських внесків, добровільних пожертвувань громадян України та надходжень від юридичних осіб у межах чинного законодавства України.
8.3. Партія для здійснення її статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законодавством України.
8.4. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
8.5. Право власності партії реалізують статутні органи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.6. Кошти партії витрачаються на виконання статутних завдань та на оплату праці штатних працівників.
8.7. Порядок використання грошових коштів та іншого майна партії регламентується та визначається на підставі цього Статуту Політрадою партії, контролюється Контрольно-Ревізійною Комісією.
8.8. Політрада звітує про використання майна та коштів, оприлюднює цей звіт перед кожним черговим з`їздом партії.
8.9. Партія подає податковим та фінансовим органам звітність згідно з чинним законодавством України.
8.10. Партія веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації та інших державних установах згідно з чинним законодавством, а також вносить платежі до бюджету, державних фондів, внески до яких є обов`язковими, у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.
8.11. Контрольно-ревізійна Комісія періодично проводить перевірку фінансово-господарської діяльності партії.
8.12. Партія щорічно опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.
8.13. Бюджет партії затверджується Політрадою партії.
8.14. Голова партії призначає особу, яка буде відати фінансовими справами, здійснювати відповідні фінансові операції та відповідати за збереження майна партії.

9. ПРИПИНЕННЯ ТА ЗАБОРОНА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ,
АНУЛЮВАННЯ  РЕЄСТРАЦІЙНОГО  СВІДОЦТВА.

9.1. Припинення діяльності партії може бути шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому Законом України „Про політичні партії в Україні” та іншими законами України.
9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З`їздом партії і вважається прийнятим, якщо за це рішення проголосувало не менш 2/3 присутніх делегатів З`їзду. У такому випадку ліквідаційну комісію призначає З`їзд партії. У разі припинення діяльності партії майно та кошти партії передаються організації аналогічного спрямування або зараховуються до бюджету держави.
9.3. Ліквідація партії також може бути здійснена на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством. У такому випадку ліквідація партії здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію партії, майно та кошти партії використовуються за рішенням суду.
9.4. Майно та кошти, які були надані партії в користування, повертаються тим, хто їх надав.

10.  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ

  ПРОГРАМИ  ПАРТІЇ

10.1. Зміни і доповнення до Статуту і Програми партії вносяться за рішенням З`їзду партії, якщо за таке рішення проголосувала більшість делегатів, присутніх на ньому.
10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, партія у тижневий термін повідомляє реєструючий орган.

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар

  1. Papiroska.in.ua

    Устав Зеленой Экологической Партии Украины “Райдуга”

    Відповіcти