№ 17(63) МАЙ 2007 г.

ПРОТОКОЛ

№ 17(63) МАЙ 2007 г.

“ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА” – В КАЖДЫЙ ДОМ

(Начало в предыдущих номерах). В свободной стране много ропота и при небольших страданиях; в деспотическом государстве мало жалоб и при великих страданиях. Л.Карно. В предыдущем выпуске газеты мы обещали продолжить рассказ о неправильных и незаконных, на наш взгляд, конечно же, действиях начальника Харьковских РЭС Погорелого Сергея Леонидовича. На данном этапе принято решение – вначале кое-что рассказать вам о коррупции. А в следующем номере мы увяжем эту информацию с действиями вышеупомянутого чиновника, попробуем провести параллель. В следующих тиражах газеты мы “разложим всё по полочкам”, а тем, кто сомневается, можем продемонстрировать видео материалы и документы. Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Библия Мф.18.7.

 Про боротьбу з корупцією

Станьте честным человеком, и тогда вы сможете быть уверены, что одним плутом стало меньше на свете. Т.Карлейль. Незважаючи на вжиті останнім часом організаційно-правові заходи щодо протидії корупції, масштаби її не зменшилися. Через невиконання низки заходів, передбачених Національною програмою боротьби з корупцією, не відбулося відчутного скорочення кількості корупційних діянь. Таке становище є наслідком того, що дотепер не з’ясовано всіх соціальних передумов корупції, цілеспрямовано не здійснювалась діяльність щодо їх обмеження та нейтралізації. Поширенню корупції сприяє гальмування демократичних та економічних перетворень. Не розроблено основ адміністративної реформи. Не визначено хоча б на концептуальному рівні стратегії запобігання та протидії корупції. Діяльність щодо боротьби з корупцією не стала пріоритетною для багатьох державних органів. Вона здійснюється без певної системи і належної вимогливості, достатнього інформаційного забезпечення, додержання принципу розподілу функцій та відповідальності. Корупція є вкрай негативним явищем, її суспільна небезпечність полягає у тому, що вона підриває авторитет держави, завдає шкоди утвердженню демократичних основ управління суспільством, побудові та функціонуванню державного апарату; суттєво обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина, особливо пересічних громадян, які найбільше потерпають від корупції і не в змозі уникнути корупційного тягаря, втрачають при цьому віру в демократичні засади суспільства і держави; …грубо порушує встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, управлінських структур приватного сектора; …нищить духовні, моральні та суспільні цінності… Корупція становить сукупність різних за характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупційних діянь, інших правопорушень (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етики поведінки посадових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь. Боротьба з проявами корупції має ґрунтуватися на поєднанні профілактичних, правоохоронних і репресивних заходів. При цьому пріоритет повинен надаватися профілактичним заходам загальносоціального і спеціального кримінологічного спрямування. Основною метою державної політики у галузі боротьби з корупцією є створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкової відповідальності винних у їх вчиненні. Відповідно до загальних положень і мети діяльність щодо боротьби з корупцією повинна здійснюватися на підставі Конституції, демократизації управління суспільством, побудови та організації державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечує оптимальну відкритість для населення діяльності посадових осіб; верховенства права; пріоритету та захисту прав людини; зміцнення доброчесності у відносинах державного апарату і службовців усіх категорій з населенням; …взаємодії владних структур з інститутами суспільства і населенням; удосконалення порядку та нормативного регулювання організації праці посадових осіб; практичної спрямованості та радикальності заходів; наукової обґрунтованості; входження до міжнародної системи боротьби з корупцією та розвитку всебічного співробітництва з іноземними державами. Активізація діяльності державних органів щодо виявлення, розслідування, розгляду фактів корупційних діянь, притягнення винних у їх вчиненні до відповідальності. Корупція має історичні витоки та соціальні передумови. Чиновництво завжди супроводжувала ознака корупційності. Присутні передумови, що сприяють корупції. …Це наявність значних залишків старої командно-адміністративної системи у вигляді надмірно великого державного управлінського та задоволення нагальних потреб населення; процеси зміни форм власності, приватизації та накопичення значних цінностей, що відбулися у перші роки незалежності, здебільшого неофіційно або напівлегально, сприяли виникненню і зміцненню корпоративних угруповань і кланів, корупційних зв’язків, слугували прикладом наживи з використанням посади, відкривали можливість безболісної зміни службової діяльності на комерційну… Це пасивність правоохоронних та інших державних органів щодо притягнення винних у корупційних вчинках та інших незаконних операціях до відповідальності, що, крім інших негативних наслідків, стало для чиновництва стимулом безкарного вчинення корупційних діянь, призвело до моральної деформації, поширення корисливої мотивації службової діяльності… Стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності у загальному контексті побудови демократичної держави. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для населення державних рішень, діяльності управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства – найважливіші важелі подолання корупції. Запобіжний вплив на соціальні передумови корупції має здійснюватися за такими напрямами: …Створення всіма економічними, організаційно-управлінськими, професійно-освітницькими, морально- психологічними засобами механізму виховання у працівників усіх рівнів, зайнятих наданням послуг населенню, порядності, ввічливості, чесності, високого професіоналізму, особливо за умов платного надання послуг; неухильне додержання законності, принципів рівності та справедливості у реагуванні на факти корупційних діянь та інших зловживань посадовим становищем, зокрема ретельна перевірка та гласна правова оцінка всіх (незалежно від часу) фактів створення приватного капіталу шляхом використання (відкрито або завуальовано) державної власності. Відповідно до стратегічного напряму запобігання соціальним передумовам корупції за рахунок демократизації всіх ланок суспільного життя пропонується: здійснити комплекс ідеологічних і масово-політичних заходів, що сприяли б визначенню у суспільстві провідних політичних сил, які очолюють, ініціюють та постійно активізують державну і громадську діяльність, пов’язану з боротьбою із корупцією; …забезпечити рівність усіх громадян перед законом у разі викриття корупційних діянь та притягнення до відповідальності винних у їх вчиненні осіб незалежно від займаних посад; проводити роботу з підвищення рівня громадянської свідомості та активності населення у боротьбі з корупцією. При цьому використовувати не тільки традиційні громадські формування, а й сприяти створенню нових недержавних інституцій, що мають завдання щодо протидії корупції… Рекомендується: вирішити питання щодо повноти правового та фізичного захисту потерпілих і свідків, працівників засобів масової інформації та інших осіб, які допомагають викриттю винних у корупційних діяннях. (За участю спеціальних підрозділів Національного бюро розслідувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України – їх професійної підготовки, періодичного інформування, консультування). Для вдосконалення діяльності управлінського персоналу на засадах раціональної її демократизації рекомендується: …Проаналізувати та визначити щодо кожної галузі народного господарства та управління, кожного етапу виробництва та іншої діяльності службові дії, операції, рішення, у разі здійснення яких можливе вчинення корупційних діянь, визначити умови і процедури, що виключали б такі факти; детально регламентувати правила та стандарти прийняття розпорядчо-дозвільних управлінських рішень, видачі населенню офіційних документів, вирішення інших питань щодо його обслуговування; поінформувати населення про ці стандарти, процедури і правила; регламентувати умови і порядок правомірного отримання державними службовцями та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, подарунків, комісійної винагороди, гонорарів, послуг тощо, а також використання ними засобів транспорту, зв’язку, техніки, іншого майна незалежно від форм власності; включити механізм дійового контролю за додержанням вимог закону щодо заборони державним службовцям усіх рангів брати участь у підприємницькій діяльності; посилити відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за ухилення від реагування відповідно до закону на критичні виступи засобів масової інформації щодо оприлюднених фактів корупції, порушень прав і свобод людини і громадянина… Реалізація цієї Концепції передбачає: … введення до загальноосвітніх та просвітницьких програм, поширення через засоби масової інформації знань про права громадян, механізми їх реалізації в державних установах, порядок і процедуру розгляду звернень громадян, прийняття управлінських рішень щодо цих звернень; включення до тематичних планів засобів масової інформації публікацій, теле – та радіопередач, що висвітлюють різні аспекти розвитку доброчинності, боротьби з корупцією, забезпечення їх спрямованості на розширення знань з питань запровадження та зміцнення інститутів громадянського суспільства, додержання антикорупційного законодавства, інформування про викриття та засудження корупціонерів, а також на формування громадської думки щодо неприйнятності, шкідливості, осуду корупційних діянь, підтримання участі населення в їх запобіганні та виявленні; поширення правоохоронними органами і судами через свої прес-служби та у інший спосіб інформації про притягнення корупціонерів до відповідальності, заходи щодо запобігання проявам корупції та участь населення у боротьбі з такими проявами; організація та підтримка органами державної влади ініціативи громадськості і політичних партій, правоохоронних органів щодо створення громадських формувань та інших недержавних інституцій антикорупційного спрямування, надання їм підтримки та допомоги. Активізації виявлення корупційних діянь сприятимуть такі заходи: …забезпечення своєчасного реагування на повідомлення контрольних органів, громадян і засобів масової інформації про корупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, встановлення суворого контролю за додержанням цього порядку. З метою активізації діяльності спеціальних органів, що здійснюють виявлення проявів корупції, необхідно: …визначити механізми взаємодії спеціальних органів, які здійснюють виявлення проявів корупції, з іншими органами, на які згідно з законодавством покладається обов’язок оперативного, технічного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією. Для вдосконалення діяльності щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних діянь та причетних до них, необхідно: …забезпечити дійовий механізм захисту від посягань на життя, здоров’я, свободу і гідність свідків, потерпілих та інших учасників процесу, в разі потреби – збереження конфіденційності їх свідчень. Розробити та запровадити порядок інформування Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України правоохоронними органами і судами про факти притягнення до відповідальності за посадові правопорушення державних службовців першої – четвертої категорій та тих, які працюють у правоохоронних органах і судах; забезпечити державним службовцям необхідні умови і гарантії щодо їх службової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальності. Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією передбачає створення системи інформування населення і суб’єктів боротьби з корупцією про стан, динаміку і потреби протидії корупції в Україні, використання інформації для підвищення рівня діяльності щодо запобігання корупційним діянням, їх виявлення та розслідування, підготовки та прийняття відповідних управлінських рішень, проведення спеціалізованої антикорупційної кримінологічної експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень, угод тощо. Для здійснення вищезазначених заходів необхідно підтримати заходи державної підтримки окремих журналістів і періодичних видань, що друкують антикорупційну інформацію та у зв’язку з цим потребують захисту; здійснити систему інформаційного зв’язку з громадянами з питань боротьби з корупцією (“телефон довіри”, правова консультація, подання пропозицій тощо), врахувати при цьому необхідність захисту прав людини, у тому числі службовців, від анонімного паплюження та наклепів; запровадити механізм безперешкодного одержання засобами масової інформації в органах- суб’єктах боротьби з корупцією відкритої інформації про стан боротьби з корупцією. Науково-методичне забезпечення боротьби з корупцією передбачає приведення наукових досліджень з проблем запобігання та протидії корупції до певної системи, розробка нових пропозицій, наукових методик і рекомендацій з цих питань, раціональне їх запровадження у практику, прогнозування та науковий аналіз ефективності застосовуваних форм і засобів боротьби з корупцією, а також моральне та матеріальне заохочення авторів цих досліджень. Для цього необхідно: налагодити випуск спеціального інформаційного періодичного видання про наукові рекомендації та стан боротьби з корупцією; забезпечити через існуючу в Академії правових наук України координаційну систему узгодження та взаємодію у проведенні досліджень з антикорупційної тематики різними науковими державними і недержавними установами, а також творче співробітництво у дослідженнях проблем боротьби з корупцією в Україні та іноземних державах, які здійснюються міжнародними організаціями, зарубіжними дослідницькими центрами або за їх підтримкою. Корупція є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, вона негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Забезпечити належне оснащення спеціальною технікою та криміналістичними засобами спеціальних підрозділів Національного бюро розслідувань України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України для здійснення ефективної оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення фактів корупції. Необхідно ініціювати проведення окремих міжнародних акцій і програм у сфері боротьби з корупцією… Как часто дьявольский умысел объясняется божественным промыслом. Артур Васильєв. В следующем материале мы также попытаемся объяснить вам, уважаемые наши читатели, о том, какое отношение имеет вышеуказанный чиновник к статье уголовного кодекса, которую мы публикуем ниже. На наш взгляд, действия, чинимые этим руководителем по отношению к члену политсовета партии «Райдуга» Щепину Александру Александровичу и членам его семьи заслуживают особого внимания. Приводим статью из УК Украины. Стаття 346(сокращённо): Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю, – карається позбавленням волі на строк до п’яти років. 2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті…- Караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. 3. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень…- карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Будем надеяться, что Погорелый Сергей Леонидович, начальник Харьковских РЭС, всё-таки одумается и устранит все недостатки, связанные с его трудовой деятельностью, а наша информация в следующих тиражах газеты придётся по вкусу правоохранительным органам. Продолжение следует. Евгений Слиденко.

Один факт оспаривает авторитет ста философов. Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. Цицерон. Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им её результаты. С.Смит.

Казусы Бабаёвского Рая

Ясно, что люди, которые начинают с потери своей независимости, кончат потерей своей энергии. Г.Бокль. «…плюс электрификация всей страны». В.И.Ленин. От светлых лучей истины не всегда исходит тепло. Электричество, как и любой товар, мало произвести. Его ещё нужно грамотно продать. Государство Украина кровно заинтересовано, чтобы производимая электроэнергия была своевременно поставлена потребителю. Иначе, для чего трудятся в три смены наши электростанции? В настоящее время в Украине огромный переизбыток электроэнергии. Наша Держава может стать крупным экспортёром этого товара! А в это самое время, когда товар в переизбытке, его отпускают по карточкам в Бабаёвском Раю! Разве это не казус, господа? 7 Мая я, как спецкор газеты «Протокол» был свидетелем ещё одного казуса- спором двух людей – Александра Щепина и Сергея Погорелого. Предметом их дебатов была всё та же электроэнергия. Глядя на напряжённо беседующих, даже не зная существа вопроса, можно было бы на все 99,9 % сказать, что господин Погорелый абсолютно прав. Настолько уверенно он выражался, что на его участке с электричеством всё в порядке. Выглядел господин Погорелый не просто уверенно, а самоуверенно! В это самое время под руководством члена политсовета ЗЭПУ «Райдуга» Александра Александровича Щепина проводилась проверка напряжения в сети. Казус состоял в том, что слова и ответы Сергея Леонидовича Погорелого никак не соответствовали показателям прибора! Даже когда в акте зарегистрировали, что вместо положенных 198-242В – в сети от силы 160В! Получается, что ведомство г-на Погорелого поставляет населению некачественный товар, на который ещё и лимит существует. Это он называет нормой!? Сам чиновник Погорелый думает, что люди не знают простой арифметики. Нетрудно произвести простые расчёты (по минимуму от 198, а не от 242В) 198В минус 160В = 30В. Подсчитаем мощность, недополученную потребителем. 30В умножим на среднюю силу тока 3А. Получается, что с каждым киловаттом потребитель (народ) переплачивает 0,03 копейки (и это по минимуму)!? Вроде не так много… Но, учитывая, сколько потребителей находится в ведомстве должностного лица Погорелого… По-видимому, получается достаточно, чтобы быть мотивированным… Мотивации депутата Бабаёвского поселкового совета Щепина понятны и просты: обеспечить право громады получать качественный товар. Руководитель РЭС Сергей Погорелый, прекрасно видя, что все окружающие убедились в некачественности поставляемой электроэнергии, совершенно спокойно заявил, что и не собирается улучшать качество, произнося слова “недождётесь…”. Более того, он собирается сократить и количество. Неужели руководитель Харьковского РЭС Погорелый промотивирован настолько, что открыто врёт даже перед кинокамерами, отвечая на официальные заявления. Причём его ложь тут же уличалась прибором. Вот такие казусы в нашем Бабаёвском Раю. Спецкор газеты «Протокол» Вл. Косенко.

Людей честных связывают добродетели, людей обыкновенных – удовольствия, а злодеев – преступления. Жюльетта Ламбер. Мудрый человек не делает другим того, чего он не желает, чтоб ему сделали. Конфуций. Нерадивый к работе своей – брат расточителю. Библия. Нет ни одного плута настолько глупого, чтобы не нашёл он основания для своих подлостей. Т.Кернер. Когда справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что бы могло придать ценность жизни людей. И.Кант.

У редакцію газети «Протокол»

Шановна редакціє газети «Протокол». Пишу до Вас, бо вже нема, до кого звертатися. Усе своє життя я живу в селищі Бабаї. Пам’ятаю, коли одразу після війни з фашистами у Бабаях полагодили електрострум. Як усі раділи, що, нарешті, в наших оселях буде тепло та світло. Ця зима, слава Богу, була не дуже холодною. За вугілля нема у мене грошей, щоб заплатити. Газ давали з такою напругою, що ледь горіло те АГВ. Благо, що ви допомогли, газ горить гарно. Була надія на єлектрику. Мені онук привіз гарний телевізор та пральну машинку. Казав: “Буде тобі бабусю комфорт, легкіше буде жити ”. Але рано я раділа! Напруга у розетці така слабка, що нагрівач, телевізор та машинка з електрочайником навіть по одиночці не працюють. Куди ж йому працювати, коли навіть лампочка ледь тліє. Ми вмикаємо 40-ватні лампочки, замість 100-ватних, щоб хоч якось горіло, а не тліло. Недавно, 7 травня, до нас приїжджали депутати від партії «Райдуга» та сварилися з єлектриками. Вони не заходили до мене у хату, не міряли напругу току! Так ті депутати партіїї «Райдуга», дай Бог їм здоров’я, були у сусідки та сказали електрикам: “Дивіться, хіба ж то напруга? По прибору все видно. Та що там дивитись на прибор, – хіба і так не бачите, що лампочки по хатах ледве тліють. А взимку, коли холодно, обігрівач не включається. Та ще кажуть, що не можна його влючати – в нас ліміт. Ось що я хочу передати тим єлектрикам, а особливо їх начальнику Погорілому. Нехай би він усе життя жив з лімітом у 1,3 кіловата, який він для нас установив. Нехай він сам та родина його усе життя живуть у холоді та у сутінках. Клятий злодій вбиває нас, старих, хиже фашистів. Ті стріляли. А наші, садисти, повільно народ убивають у темряві та холоді. Дякую, що вислухали, бо нема кому нас захищати”. З повагою жителька селища Бабаї по вул Леніна. Будь правдив, не служи гневу, давай просящему, – ведь он просит тебя о немногом; к святым приблизишься ты, шествуя этими тремя путями. Начало есть – более, чем половина всего. Аристотель.

(НЕ)КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 1. Количество правонарушений, в том числе и преступлений среди чиновников, в последнее время в Украине увеличилось. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко считает, что это связано с политической дестабилизаций, об этом он заявил на заседании парламента. По его словам, “пока тут идут политические диалоги, политическое противостояние, на местах начали усиленно «хапать» землю, «собственность»”. По его словам, «в мутной водичке пытаются ловить рыбку». Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел Украины усилило свою работу, и уже в этом году задержано 8 так называемых воров в законе и 8 так называемых криминальных авторитетов, а также поданы документы в суды по 132 преступным группировкам. Он обратился к народным депутатам с просьбой в порядке парламентского контроля оказывать содействие правоохранительным органам. 2. Напряжение от КТП-109 15 мая на улице Советской в 21-30 было на одной фазе – 190 В, на второй – 190 В, на третьей – 207 В. На ул.Чапаева – соответственно 211В-205В-203В. Задать вопросы по электричеству вы можете по таким телефонным номерам: старший мастер №748-31-25, диспетчер службы (аварийка г.Мерефа) №748-30-35 и №748-31-39. Напор же газа был 1.9кПа-2,2Кпа (190-220 мм водного столба). Тел. газовой аварийной службы №748-35-51. Чуть что – звоните, не стесняйтесь, обязанность этих служб – вовремя прибыть вам на помощь. 3. Как мы уже сообщали ранее, в Харьковской области в пгт.Бабаи обнаружен незаконный мини-завод по производству пестицидов и агрохимикатов. Разоблачили организаторов производства (должностных лиц общества с ограниченной ответственностью) сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. На заводе производили (подделывали) пестициды и агрохимикаты 9-ти известных торговых марок. Правоохранители изъяли продукции на полтора миллиона гривен. Следственные органы милиции возбудили уголовное дело о незаконном использовании товарного знака, изготовления, приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта ядовитых и сильнодействующих веществ. 4. В Харьковской области сотрудник одного из отделов образования райгосадминистрации подозревается в злоупотреблении служебным положением. Как выяснили работники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью, чиновник в прошлом году закупил у коммерческих предприятий уголь по завышенным ценам. Убытки государства составили 126 тыс.грн. Прокуратура расследует уголовное дело. 5. Прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении главы одного открытого акционерного общества в Нововодолажском районе по статье 222 – мошенничество с финансовыми ресурсами. Руководитель этого ОАО в апреле 2005 года на собрании правления предложил взять банковский кредит на сумму 200 тыс.грн. на покупку материально-технических средств для предприятия с параллельной передачей под залог банку комплекса строений предприятия общей стоимостью 2 млн.грн. При этом глава ОАО намеренно утаил факт ареста этого имущества исполнительной государственной службой. Таким образом, руководитель предприятия дал банку неправдивую информацию и незаконно получил кредит. Более того, срок погашения кредита уже истёк, хотя кредитные обязательства перед банком так и остались невыполненными. 6. Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью должностными лицами одного из поселковых советов Харьковского района. Правоохранители обвиняют чиновников в том, что в результате их действий трое детей, находящихся на полном государственном содержании в интернате, потеряли свою квартиру. Как установлено в ходе проверки, по решению исполкома этого сельсовета троих несовершеннолетних детей направили в интернат в 2002 году, за ними оставалась квартира. Однако в январе 2007 года в отделе приватизации Харьковского районного бюро технической инвентаризации на основе документов, предоставленных сельсоветом, выдали свидетельство на право владения этой квартирой на имена посторонних людей, и так дети потеряли права на собственное жильё. По делу ведётся следствие. 7. Триває виборча кампанія з організації та проведення повторних, позачергових і проміжних місцевих виборів, призначених на 2007 рік. За повідомленнями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних територіальних виборчих комісій, відбулися призначені на 13 травня 2007 року проміжні вибори депутатів Ізюмської сільської ради Борівського району Харківської області. Найближчі вибори місцевого рівня заплановано на 20 травня 2007 року у 5 населених пунктах Запорізької, Кіровоградської, Луганської та Одеської областей. Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії. 8. Указом президента от 10 мая 2007 года, который размещён на сайте президента, и.о. главы Волчанской райгосадминистрации назначен Удод Виктор Алексеевич. Напомним, что в конце апреля Виктор Ющенко уволил с этой должности Павла Теплова. 9. Спасибо Святославу Николаевичу, жителю пгт.Бабаи, за содействие, оказанное Зелёной экологической партии Украины «Райдуга». 10. Куплю кабинетный старинный письменный стол. Тел. № 761-48-88. 11. Клуб «Оса» объявляет набор в элитную группу “Бои без правил” бывших и действующих бойцов любого стиля, не ниже КМС, тел.№761-02-90. Василий Викторович. Материал подготовил Виктор Апазиди.

Перепечатка материалов газеты только по согласованию с редакцией. Благодарим читателей за присланные истории! Напоминаем: редакция не возвращает рукописи, фотографии и не занимается пересылкой писем. Редакция имеет право сокращать и частично редактировать письма. Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. Журналисты и редакторы – народ любопытный. Поэтому нам интересны Ваши мнения и пожелания. Звоните нам по тел. № 761-48 -88, благодарим читателей за информацию!

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар